Υπηρεσίες

Λ-Δ Μηχανική | Δημιουργούμε αξίες!

Υπηρεσίες

Η ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μία πρότυπη, τεχνική, εμπορική εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενεργειακών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κτιρίων. Βασικό χαρακτηριστικό της ΛΔ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι ο σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης και όχι η τυποποιημένη εφαρμογή αδιαφορώντας για τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες κάθε έργου ανεξαρτήτως μεγέθους. Αυτό εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και τον μικρό χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Horing & concrete pump work

Their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more words and something else may look better in this space.

Refurbishment

Their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more words and something else may look better in this space.