Μοντέλο συμβατό με τον οικολογικό σχεδιασμό, κανονισμός 2016/2281 βαθμίδα 1 (SEER 12/7 ° C). Συμμόρφωση μιας ή περισσοτέρων εκδόσεων, όλων των μεγεθών, με πιθανή χρήση της επιλογής EC ανεμιστήρων.
Μοντέλο συμβατό με τον οικολογικό σχεδιασμό, κανονισμός 2013/813 βαθμίδα 2 (SCOP). Συμμόρφωση μιας ή περισσοτέρων εκδόσεων, όλων των μεγεθών.
Μοντέλο συμβατό με τον οικολογικό σχεδιασμό, κανονισμός 2016/2281 βαθμίδα 1 (SEPR). Συμμόρφωση μιας ή περισσότερων εκδόσεων, για επιλεγμένα μοντέλα.
Στις μικρές αντλίες θερμότητας, με αποδιδόμενη ισχύ <70kW, παρέχεται επίσης βαθμονομημένο οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον κανονισμό 2013/811.

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού / ErP (2009/125 / ΕΚ) θέτει νέα πρόκληση
προτύπων για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας.
Οι κανονισμοί της έχουν τεθεί σε ισχύ κατά στάδια, ειδικά για ψύκτες,
αντλίες θερμότητας και rooftops, ισχύουν τα εξής:
• Κανονισμός 2013/813 (μικρές αντλίες θερμότητας)
• Κανονισμός 2016/2281 (όλα τα άλλα παραπάνω προϊόντα), που κυκλοφόρησαν αργά το 2016

Οι κανονισμοί θέτουν εποχιακούς βαθμούς απόδοσης, οι οποίοι είναι προϋπόθεση πλέον για πωλήσεις στην ΕΕ. Από το 2016, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, σχεδόν όλες οι σειρές προϊόντων της  BlueBox είναι σύμφωνες με τούς κανονισμούς:

SCOP
• Για μικρές αντλίες θερμότητας
• Επιβάλλεται από το 2015, η βαθμίδα 2 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017
SEER
• Για ψύκτες, μεγάλες αντλίες θερμότητας
• Υποχρεωτική από τον Ιανουάριο του 2018 (βαθμίδα 1)

Οι κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού δεν ισχύουν για ορισμένα προϊόντα:
• Αντλίες θερμότητας μόνο με θέρμανση με αποδιδόμενη ισχύ> 400 kW
• Μονάδες Datacooling
• Μηχανήματα απομακρυσμένου εναλλάκτη: εκδόσεις LE, LE / HP, LC, LC / HP
• Μη τυποποιημένα προϊόντα που συναρμολογούνται επί τόπου

Ειδικοί όροι καθορίζονται για:
• μικρότερες αντλίες θερμότητας (επιπλέον απαίτηση για το οικολογικό σήμα: κανονισμός 2013/811)
• ψύξη για εφαρμογές επεξεργασίας (εναλλακτικός δείκτης αποδοτικότητας SEPR: κανονισμός 2016/2281)
• Rooftops (απαιτούνται και οι δύο SEER και SCOP)

Συμμόρφωση με τον οικολογικό σχεδιασμό για ψυκτικά συγκροτήματα
• Σχετικά: Κανονισμός 2016/2281
Για κάθε μοντέλο / έκδοση / μέγεθος, όλοι οι πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών (τμήμα συμμόρφωσης) περιλαμβάνουν τις παραμέτρους SEER και ƞsc σε διαφορετικές θερμοκρασίες νερού, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό.
• Παραπομπή σε SEER και ƞsc στους 12/7°C: εάν υπάρχει τιμή, τότε η συσκευή είναι συμβατή σε τέτοιες συνθήκες
• Αν υπάρχει “N”, τότε η μονάδα δεν είναι συμβατή, μπορεί να είναι συμβατή με άλλη κατάσταση που αναφέρεται παρακάτω:
1. Αναφορά σε SEER και ƞsc στους 12/7°C + EC ανεμιστήρες  (επιλογή VEC)
2. Αναφορά σε SEER και ƞsc στους 23/18°C
• Επίσης για αυτές τις συνθήκες: εάν υπάρχει τιμή, η μονάδα είναι συμβατή, διαφορετικά (“Ν”), η μονάδα δεν είναι συμβατή
• Αν υπάρχει ”-” για δεδομένη συνθήκη:
1. Η μονάδα είναι ήδη συμβατή με μια διαφορετική πιο αυστηρή κατάσταση του ίδιου κανονισμού, ή
2. επιβάλλεται διαφορετικός κανονισμός για τη σχετική μονάδα
Εάν επιτευχθεί συμμόρφωση: η μονάδα διαθέτει σήμα CE, επομένως μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες της ΕΕ για τις καθορισμένες συνθήκες εφαρμογής (βλ. διάγραμμα 1)
Η συμμόρφωση για εφαρμογές επεξεργασίας (βλ. Διάγραμμα 1) ορίζεται από το SEPR. Ελέγξτε για λεπτομέρειες στη σχετική βιβλιογραφία του προϊόντος.
Εάν δεν επιτευχθεί συμμόρφωση, η εν λόγω μονάδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες της ΕΕ. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες εκτός ΕΕ.

Συμμόρφωση με τον οικολογικό σχεδιασμό για αντλίες θερμότητας
• Σχετικά: Κανονισμοί 2013/813 και 2016/2281
Για κάθε μοντέλο / έκδοση / μέγεθος, οι πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών (τμήμα συμμόρφωσης) περιλαμβάνουν τιμές SCOP και ƞsh (Μέσο κλίμα).

• για τα περισσότερα προϊόντα, αυτές οι τιμές αναφέρονται LT (χαμηλή θερμοκρασία) δηλ. θερμοκρασία νερού 30/35°C
• για επιλεγμένα μοντέλα (Zeta Rev HP XT και Geyser 2 HT): Αναφέρονται οι τιμές SCOP και ƞsh αντί για MT (μεσαία θερμοκρασία) δηλαδή 47/55°C μόνο εάν η μονάδα μπορεί να παράγει νερό θερμοκρασία ≥ 52°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -7°C, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 2013/813
• Εάν υπάρχει τιμή, τότε η μονάδα είναι συμβατή σε δεδομένη κατάσταση
• Αν υπάρχει “N”, τότε η συσκευή δεν είναι συμβατή
• Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τιμές SEER και ƞsc για λόγους συμμόρφωσης, δεδομένου ότι ο κανονισμός 2016/2281 εφαρμόζεται σε μεγαλύτερα μεγέθη (αποδιδόμενη ισχύς> 400kW όπως ορίζεται από τον κανονισμό
• Οι κανόνες συμμόρφωσης προς το SEER και το ƞsc είναι οι ίδιοι με τους κανόνες για τα ψυκτικά συγκροτήματα, βλέπε σχετική ενότητα
Εάν επιτευχθεί συμμόρφωση: η μονάδα διαθέτει σήμα CE, επομένως μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες της ΕΕ. Εάν δεν επιτευχθεί συμμόρφωση, η εν λόγω μονάδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες της ΕΕ. Μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρες εκτός ΕΕ.

Σημειώσεις:
Οι μικρές αντλίες θερμότητας, με αποδιδόμενη ισχύ <70kW, είναι εφοδιασμένες με πιστοποίηση Ecolabel όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 2013/811.
Αν υπάρχουν δύο τιμές SCOP και SEER για την ίδια μονάδα, η συμμόρφωση δίνεται με βάση τις τιμές SCOP και ƞsh (Κανονισμός 2013/813). Η τιμή SEER δημοσιεύεται όπως απαιτείται από την Πιστοποίηση Eurovent, χωρίς να έχει σχέση με τον Κανονισμό 2016/2281.
Μεγάλες αντλίες θερμότητας για θέρμανση μόνο (εκδόσεις OH), με αποδιδόμενη ισχύ >400kW, εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν εμφανίζονται τιμές και στην αντίστοιχη τιμή συμμόρφωσης υπάρχει ο δείκτης “E” που υποδηλώνει πως εξαιρούνται. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σήμα CE, έτσι μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρες της ΕΕ.

Chillers, large Heat Pumps

Roof Top

Μηχανήματα απομακρυσμένου εναλλάκτη
Τα μηχανήματα απομακρυσμένου εναλλάκτη είναι μονάδες που παραδίδονται χωρίς εναλλάκτη θερμότητας από την πλευρά της πηγής ή από την πλευρά της χρήσης: LE, LE / HP, LC, LC / εκδόσεις HP
Η συμμόρφωση με τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει να αναφέρεται στον συνδυασμό μονάδας και απομακρυσμένου εναλλάκτη. Συνεπώς, η συμμόρφωση εξαρτάται από την επιλογή του εναλλάκτη.
Ελέγξτε για λεπτομέρειες σχετικά με τους προκαθορισμένους συνδυασμούς (εκδόσεις LC, LC / HP) στη σχετική βιβλιογραφία προϊόντων.
Όλα τα μηχανήματα απομακρυσμένου εναλλάκτη παραδίδονται με δήλωση CE, έτσι μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρες της ΕΕ. Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση του απομακρυσμένου εναλλάκτη πρέπει να εξασφαλιστεί.